Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Akademicki Certyfikat Językowy ACERT

ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat językowy wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, do których należy CENTRUM JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH W MEDYCYNIE, dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego. ACERT jest wystandaryzowanym egzaminem uznawanym przez liczne szkoły wyższe w Polsce i w Europie zrzeszone w European Confederation of Language Centres in Higher Education  CercleS oraz Network of University Language Testers NULTE. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z poszczególnych ośrodków akademickich.

Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania. Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie przeprowadza egzamin weryfikujący znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin ACERT  skierowany jest do studentów ostatniego modułu lektoratu oraz doktorantów CM.

Dla studentów i doktorantów Collegium Medicum egzamin ACERT jest bezpłatny.  Przewidziana jest jedynie opłata administracyjna za wydanie certyfikatu.

Egzamin ACERT organizowany jest przez CJSM raz lub dwa razy w roku (w zależności od zainteresowania) przed zimową/letnią sesją egzaminacyjną. Aby przystąpić do egzaminu certyfikatowego ACERT kandydat powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy – ACERT  i dostarczyć go do sekretariatu CJSM najpóźniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu.

REGULAMIN – ACERT

 

WAŻNE TERMINY:

Egzamin pisemny – 2 VI 2023 (piątek) 15.00 -17.00, sala 309 Budynek Patomorfologii

Egzamin ustny 9 VI 2023 (piątek) od 15.00, sala 9 Budynek Biblioteki

Termin zgłoszeń – 19 V 2023 (piątek)

 

 

FORMAT EGZAMINU

Egzamin certyfikatowy składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny: czas trwania – 120 minut.

Za egzamin pisemny  można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

słuchaniedwa lub trzy teksty do słuchania. Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu (prawda/fałsz/brak informacji, test wyboru, zadanie zamknięte na dobieranie zawierające dwa dodatkowe dystraktory, itp.).  Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

czytanie – dwa dłuższe lub trzy krótsze teksty do czytania . Proponowane są różne typy zadań sprawdzających rozumienie globalne i selektywne tekstu czytanego (prawda/fałsz/brak informacji, test wyboru, uzupełnianie akapitów zawierające dwa dodatkowe dystraktory, itp.).  Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście) – liczba zadań dowolna. Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki.  Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 20 punktów.

pisanie tekstu użytkowego: osoba zdająca wybiera jeden z dwóch lub trzech zaproponowanych tematów wypowiedzi pisemnej w formie tekstu użytkowego, np. list motywacyjny (praca, studia, praktyka zagraniczna), list formalny, e-mail, korespondencja biurowa, raport, esej, rozprawka, recenzja. Limit słów w zakresie 150  –  200.  Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 20 punktów.

Egzamin ustny studenci zdają w parach lub indywidualnie przed komisją.

Egzamin ustny obejmuje wypowiedź indywidualną lub dialog między osobami zdającymi. Zagadnienia na egzaminie ustnym mogą być związane zarówno z językiem ogólnym jak i fachowym. Bazą do wypowiedzi  indywidualnej oraz w parach może być materiał stymulujący (temat do dyskusji, krótki tekst, rysunek techniczny, wykres, wynik ankiety itp.).

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100  punktów.

Warunkiem zdania egzaminu ACERT jest uzyskanie minimum 55% z całości egzaminu, przy czym każde z zadań egzaminu Listening, Reading, Use of English, Writing) oraz  Speaking musi być zaliczone na min. 50%. Studenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego nie przystępują do części ustnej.

Rozkład punktów i oceny:

Punkty Ocena
100 – 91 bardzo dobry
90 – 82 dobry plus
81 – 73 dobry
72 – 64 dostateczny plus
63 – 55 dostateczny
poniżej 55 niedostateczny