Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2022/2023 – semestr letni 

 1. Na lektoraty prowadzone przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/. Wszyscy studenci I roku, którzy się zarejestrują na lektoraty w kolejnych semestrach zostaną automatycznie przerejestrowani.

UWAGA: Jeśli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

 1. Limit godzin na lektorat przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.
 2. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2022/23 /semestr letni
 3. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.
 4. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest rozwiązanie testu diagnostycznego. (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) – nie dotyczy języka łacińskiego.
 6. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

od 16.02.2023r. godz. 10.00

do 10.03.2023r.godz. 23.59

 1. Każda dodatkowa rejestracja w systemie USOS musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do pobrania: https://cjsm.cm.umk.pl/student/wnioski-do-pobrania/
 2. Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

PRZYKŁADOWY  KOD:  4800-NoZ- rat-ja-n1-L

4800-WF-anl-ja-1-L

4800-NoZ-diet-ja-usm-1-L

4800-WL-btm-ja-1-L

 • kod jednostki oferującej lektorat 4800

4800 –  Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

 • skrót nazwy wydziału:

NoZ –Nauki o Zdrowiu,

WL- Wydział Lekarski,

WF- Wydział Farmaceutyczny,

 • kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia:

 

au audiofonologia
diet dietetyka
elek elektroradiologia
 fiz fizjoterapia
opt optyka
p pielęgniarstwo
pol położnictwo
rat ratownictwo medyczne
btm biotechnologia medyczna
lek lekarski
anl analityka
far farmacja
tz terapia zajęciowa
opto optometria
kos kosmetologia

 

 • skrót nazwy języka:

ja– język angielski

jn– język niemiecki

jl– język łaciński

cyfra 1 –oznacz pierwszy rok

cyfra  2– oznacza  drugi rok

 • inne skróty, np.:

usm – uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

n – studia niestacjonarne

Z – semestr zimowy

L- semestr letni

Uwaga: w czasie całej rejestracji nie będzie zapisów studentów  indywidualnie przez CJSM !!

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie  zarejestrują się w systemie USOS, nie otrzymają zaliczenia, ponieważ ich nazwiska nie będą widoczne w protokołach.

Brak w rejestracji w USOS nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach od pierwszego tygodnia semestru!