Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kontaktul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Rejestracja żetonowa

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum

                          w roku akademickim 2021/2022 – semestr zimowy

 

 1. Na lektoraty prowadzone przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/.

UWAGA: Jeżeli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

 

 1. Wszyscy studenci I roku, którzy się zarejestrują na lektorat, w kolejnych semestrach zostaną automatycznie przerejestrowani. Nie jest konieczna ponowna rejestracja.

 

 1. Limit godzin na lektorat przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.

 

 1. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2021/22 semestr zimowy.

 

 1. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.  Dziekanaty nie rejestrują studentów!

 

 1. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest rozwiązanie testu diagnostycznego (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nie dotyczy j. łacińskiego). Testy będą otwarte na platformie Moodle od 1 do 31 października 2021 r.

 

Linki do testów:

język angielski: https://moodle.umk.pl/WLek/course/view.php?id=644

język niemiecki: https://moodle.umk.pl/WLek/mod/quiz/view.php?id=12757

Szczegółowe informacje: https://cjsm.cm.umk.pl/egzaminy/egzaminy-diagnostyczne/

 

 1. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

 

                                      od 27.09.2021r. godz. 12.00  do15.10.2021r. godz. 23.59

 

 1. Każda dodatkowa rejestracja w systemie USOS musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do pobrania: https://cjsm.cm.umk.pl/).

 

 1. Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

 

Przykładowy kod:  4800-NoZ- rat-ja-n1-L

                                  4800WF-anl-ja-1-L

                                   4800-NoZ-diet-ja-usm-1-L

                                         

 • kod jednostki oferującej lektorat:

4800 –  Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

 • skrót nazwy wydziału:

NoZ –Nauki o Zdrowiu,

WL- Wydział Lekarski,

WF- Wydział Farmaceutyczny,

 • kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia:
au audiofonologia
diet dietetyka
elek elektroradiologia
 fiz fizjoterapia
opt optyka
p pielęgniarstwo
pol położnictwo
rat ratownictwo medyczne
btm biotechnologia medyczna
lek lekarski
anl analityka
far farmacja
tz terapia zajęciowa
opto optometria
kos kosmetologia

 

 • skrót nazwy języka:

ja– język angielski

jn– język niemiecki

jl– język łaciński

cyfra 1 –oznacz pierwszy rok

cyfra  2– oznacza  drugi rok

 • inne skróty, np.:

usm – uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

n – studia niestacjonarne

Z – semestr zimowy

L- semestr letni

 

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie zarejestrują się w systemie USOS, nie otrzymają zaliczenia/oceny.

 

Brak w rejestracji w USOS nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach od pierwszego tygodnia semestru!